Κράτος Δικαίου - Διαφάνεια - Λογοδοσία

Ο σχεδιασμός υπό τον τίτλο «Κράτος Δικαίου - Διαφάνεια - Λογοδοσία», αφορά στην επικαιροποίηση του Οριζόντιου Σχεδίου Δράσης, το οποίο ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 15 Μαΐου 2019, αποσκοπώντας στην εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής κατά της Διαφθοράς. Ο σχεδιασμός στοχεύει στη βελτίωση του πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού και νομοθετικού περιβάλλοντος μέσα από συντονισμένες δράσεις σε 3 βασικούς πυλώνες:

1ος Πυλώνας: Εκπαίδευση – Ευαισθητοποίηση - Πρόληψη: Με έμφαση στη νέα γενιά, με συνεχή εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση, στοχεύουμε στη μείωση των ευκαιριών διαφθοράς και την αποτροπή των αιτιών της. Παρεμβαίνουμε οριζόντια στην κοινωνία και επιδιώκουμε την ενημέρωση σε σχέση με την πρόληψη της διαφθοράς. Ζητούμενο είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς και της νοοτροπίας, η ενίσχυση του αισθήματος της κοινωνίας για απαίτηση χρηστής διαχείρισης και λογοδοσίας, η ώθηση της κοινωνίας να αντιστέκεται και να προλαμβάνει τη διαφθορά, καθώς και η ενδυνάμωση του πλαισίου συμμετοχής μη κρατικών φορέων.

2ος Πυλώνας: Νομοθετικός, Διαρθρωτικός Εκσυγχρονισμός και Κατασταλτικά Μέτρα: Ισχυροποιούμε τους θεσμούς και θωρακίζουμε τη δικαιοσύνη με την ενίσχυση και αξιοποίηση του νομικού πλαισίου κατά της διαφθοράς. Ενδυναμώνουμε τους μηχανισμούς ελέγχου, ενισχύοντας τα εργαλεία καταπολέμησης της διαφθοράς και εφαρμόζοντας αποτελεσματικότερες και ταχύτερες διαδικασίες καταστολής.

3ος Πυλώνας: Εποπτεία, Αξιολόγηση Κινδύνων και Ενημέρωση Κοινωνίας των Πολιτών: Δημιουργούμε δομές εποπτείας και ελέγχου της πορείας υλοποίησης του σχεδιασμού. Παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο την αποτελεσματικότητα των μέτρων συμμόρφωσης με τους κανόνες χρηστής διακυβέρνησης και λογοδοσίας.